Thursday, March 19, 2009

Ala-singko ti Aga, Gahulat nga Magbukas ang Dorm

kasanagon,
sangka adlaw antes matapos ang klase
nagsulat ako.

ginapaminsar ko kung
makit-anay pa ayhan kita kar-on
daad kung masugalaway man ta,
indi magbag-o ang imo yuhum

kadya, kaagahon dun
nagnago dun ang mga bituon
kina pa ko gahulat
pero anhaw buhay gid magsanag?

siguro kay kahapon naglikaw 'kaw
kang nasigalaw mo ako
mahambal lang man ko daad
kang mayad nga adlaw-
kay nakita ko ikaw...

haay
daad mabuslak dun ang adlaw.

No comments: