Sunday, July 6, 2008

After Typhoon Frank

by
Melchor F. Cichon

after Typhoon Frank--
decaying stumps
of giant trees

Ang Mangunguma

ni Alex Biboso

Sin-o ini nga mga tawo?
Amo ini ang mga tawo nga naga uli sa mga malutak nga lugar
Naga pangabuhi sang malinong nga daw isa ka susyodad nga gina tawag nga Baranggay
Gina lakbangan sila kang panuruk kang iban nga tawo
Sa bag-o nga generasyon, gina etsapwera kang iban
Pero naga kayod tanda sa guihapon sa anda nga uma
May gabagyo man o gasingke ang silak
Para makaka-on ang anda mga pamilya
Kag may garastuhon sa anda pagpaeskwela sa anda mga kabataan.

Aha! ang pagpertinisar sa garastuhan
Ang pamasahe, halin sa balay pa agto sa eskwelahan kag pabalik
Matrikula, halin sa high school asta makatapos sang kolehiyo
Ang mga kinahanglanon sa eskwelahan,halimbawa lapis, ballpen, kag notebook
Kag kon wara gin tanda ti pili-an kay ang pirili-un tama gid ka limitado
Gina baligya nanda ang anda nga ginasarigan nga mga amigo
Ang karbaw kag baka
Para mapamag-an ang anda nga gina pas-an.

Naga abot ang ti-on nga ang mangunguma dalum ang ana nga pinsar
May problema ra
Pero sa tuy-Tuy, pag pasinsiya, kag pag sakripisyo
Malampasan na ang ana nga pag tilaw.

Ang mangunguma sa tulad nga panahon makasarang makabakal
Kang telebisyon kag muebles
Para madekorahan ang ana nga simpli nga balay
Kag makakuon tana sa ana nga kaugalingon
Amo dya ang bunga kang akon nga kayod kag pag sakripisyo
Kag sa akon nga maayo nga tagipusuon kag handum.